Certifikáty z anglického jazyka

Ponúkame certifikáty z anglického jazyka, a to na základe vykonanej skúšky Cambridge ESOL.

A2

Schopnosť porozumieť vetám a často používaným pojmom, súvisiacim s bezprostrednou komunikáciou /napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci/. Schopnosť dorozumieť sa v zaužívaných situáciách, kde sa jedná o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Pomocou jednoduchých jazyk. prostriedkov opísať svoj pôvod a vzdelanie, okolie a veci, súvisiace s bezprostrednými potrebami.

B1

Schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa spisovný, štandardný jazyk v už známych súvislostiach /škola, práca, voľný čas atď./. Schopnosť zvládnuť väčšinu situácií, vyskytujúcich sa pri cestách do danej jazykovej oblasti. Schopnosť jednoduchého súvislého prejavu na známe témy a oblasti osobného záujmu. Schopnosť hovoriť o skúsenostiach a udalostiach, opisovať sny, želania a ciele a poskytnúť krátke odôvodnenie alebo vysvetlenie.

B2

Schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám. Schopnosť spontánneho a plynulého dorozumievania sa pri normálnom tempe prejavu s partnerom, pre ktorého je daný jazyk materinským jazykom. Schopnosť jasného a detailného prejavu na rôzne témy, vyjadrenie vlastného stanoviska k aktuálnym otázkam a definovanie výhod i nevýhod rôznych možností.

Prihlasovanie na skúšku

V British Council sme registrovaný a s touto inštitúciou spolupracujeme, preto ak sa máte záujem zúčastniť skúšok stačí nám to nahlásiť písomne emailom na kosice@topenglish.sk . Ceny a termíny, kedy je možné sa jednotlivých skúšok zúčastniť vám v prípade záujmu poskytneme. Speak Direct Method rozvíja všetky jazykové zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie), ktoré sú potrebné na skúškach KET, PET aj FCE.

Odporúčania

Záujemcom o skúšky odporúčame trénovať si písanie krátkych správ a textov. Napísaný text nám môžete potom odovzdať v škole na opravu a konzultáciu. Je prospešné aj sledovanie rôznych DVD nahrávok s filmami v anglickom jazyku a pokúsiť sa porozumieť deju, počúvať hudbu v angličtine, čítať knihy v angličtine (zo začiatku jednoduchšie napr. detskú literatúru) a pokúsiť sa text preložiť a pod.. Zároveň uvádzame, že gramatické cvičenia priebežne organizujeme pre vybrané stupne - stage s náročnejším gramatickým učivom na ZŠ Kalinčiakovej. Skúšky ďalej odporúčame absolvovať vtedy, ak máte učivo zo všetkých ukončených stupňov zvládnuté minimálne na 80 % (podľa testu na konci stage) a ak bola vaša dochádzka v našej jazykovej škole dodržaná minimálne na 85 %.

KET – Key English Test (úroveň A 2)

Key English Test (KET), predstavuje prvú úroveň Cambridge ESOL testu. Ide o zvládnutie schopnosti sa dohovoriť v situáciách, keď ide o jednoduchú a priamu výmenu informácií o rodine, osobách, nákupoch alebo o práci atď. a to v písomnej aj v hovorenej forme.

Čo je v teste?

Reading and Writing

Writing

Listening

Speaking

PET certifikát – Preliminary English Test (úroveň B 1)

Preliminary English Test (PET), predstavuje druhú úroveň Cambridge ESOL testu. Ide o uznanie schopnosti účastníka zvládnuť každodennú komunikáciu v písomnej a hovorenej forme, v bežnom živote alebo v školskom prostredí.

Čo je v teste?

Reading and Writing

Listening

Speaking

FCE certifikát – First Certificate of English (úroveň B 2)

First Certificate of English (FCE), je najčastejšie vykonávanou skúškou Cambridge ESOL. Úspešné zvládnutie FCE umožňuje študentovi používať jazykové zručnosti na mnohé praktické účely počas práce alebo štúdia.

Čo je v teste?

Reading

Writing

Use of English

Listening

Speaking

Referencie o skúškach

Uvedené skúšky sú celosvetovo uznávané skúšky, ktoré otvárajú dvere na vysoké školy, do zamestnania a pomôžu vám využiť príležitosti na prácu a štúdium v zahraničí. Uvedené skúšky sú v súlade s medzinárodne uznávaným rámcom. Naša jazyková škola vás môže na ne pripraviť prostredníctvom Speak Direct Method, prípadne kombináciou Speak Direct Method a Konverzácií.

Potvrdenie - Certifikáty z anglického jazyka

Po ukončení výučby každého stupňa (stage) Speak Direct Method vám na požiadanie vystavíme "Potvrdenie" o absolvovaní výučby alebo "Certifikát" našej jazykovej školy o zvládnutí písomnej skúšky (testu) z Speak Direct Method s podmienkou dosiahnutia výsledku z neho minimálne na 80%.